LỊCH HỌC CHỦ ĐỘNG PHÒNG THƯ VIỆN

GIÁO VIÊN HỖ TRỢ
THỜI GIAN ARENA
SÁNG CHIỀU
Thứ 2
 • Ms.OanhTNH
 • Ms.TiênLT
 • Ms.TiênTTT
Thứ 3
 • Ms.OanhTNH
 • Ms.TiênLT
 • Ms.TiênTTT
Thứ 4
 • Ms.OanhTNH
 • Ms.TiênLT
 • Ms.TiênTTT
Thứ 5
 • Ms.OanhTNH
 • Ms.TiênLT
 • Ms.TiênTTT
Thứ 6
 • Ms.OanhTNH
 • Ms.TiênLT
 • Ms.TiênTTT
Thứ 7 Tự thực hành