HỖ TRỢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN CÁ NHÂN HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN
HỌ VÀ TÊN FACEBOOK EMAIL ĐIỆN THOẠI
ARENA Lê Thị Tiên Lơ Tiên tienlt@softech.vn 0905379986 Các môn học thuộc Sem 1 và Sem 4
Tôn Nữ Hoàng Oanh Oanh Tôn oanhtnh@softech.vn 0988329355 Các môn học thuộc Sem 1
Trịnh Thị Thủy Tiên Thủy Tiên Trịnh tienttt@softech.vn 01225585129 Các môn học thuộc Sem 2