LỊCH HỌC

Ngày Lớp Môn học Giáo viên Thời gian Phòng học Ghi chú
Thứ Hai
30/01/2023
Sáng
Tối CÔ LÊ THỊ THU CÚC 18:00 - 20:00 LAB 8
THẦY NGUYỄN KHÁNH 18:00 - 21:30 LAB 10
THẦY LÊ THIỆN NHẬT QUANG 18:00 - 21:30 LAB 14
THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 9
THẦY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:30 LAB 1
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 3
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 12
Thứ Ba
31/01/2023
Sáng
Tối THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 10
THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 2
THẦY TRẦN CONG TUỆ 18:00 - 21:30 LAB 7
THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 6
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 9
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 5
Thứ Tư
01/02/2023
Sáng
Tối THẦY NGUYỄN DUY 18:00 - 21:30 LAB 8
CÔ PHAN THỊ NHƯ MỸ 18:00 - 20:00 LAB 10
THẦY LÊ THIỆN NHẬT QUANG 18:00 - 21:30 LAB 14
THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:15 LAB 9
THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:30 LAB 1
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 HOC ONLINE
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 12
Thứ Năm
02/02/2023
Sáng
Tối THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 1
THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 2
THẦY TRẦN CÔNG TUỆ 18:00 - 21:30 LAB 7
THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 6
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 19:30 LAB 9
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 5
Thứ Sáu
03/02/2023
Sáng
Tối THẦY NGUYỄN KHÁNH 18:00 - 21:30
THẦY LÊ THIỆN NHẬT QUANG 18:00 - 21:30 LAB 14
THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:30 LAB 1
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 3
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 HỌC ONLINE
THÀY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 7
Thứ Bảy
04/02/2023
Sáng
Tối THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 3
THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:15 LAB 2
THẦY TRẦN CÔNG TUỆ 18:00 - 21:30 LAB 7
THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 6
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 5